WebExtension security - Part 1

浏览器扩展应用安全 Part 1,作者分享讲解了几个自己挖到的漏洞(CVE-2018-5113, CVE-2018-5112, CVE-2018-5134 and CVE-2018-5135)

感觉浏览器的插件安全一直被人忽视,其实插件工作在浏览器,是 ...